Orde van Vlaamse Balies ordeexpress
19 juni 2008/ 3e jaargang - nummer 12
orde in actie advocaat in actie wet geworden wet in wording
orde-in-actie advocaat-in-actie wet-geworden wet-in-wording
OrdeExpress in de zomer
verslag algemene vergadering 18/06/08:
uitslag verkiezingen
juridische tweedelijnsbijstand: bijkomend budget
advocatuur-cross-border:
Slowakije
agenda commissie-
vergaderingen 20/06 - 03/07/08

rechtbanken
- Antwerpen
- Dendermonde

vakantiezittingen rechtbanken

uitgelezen rechtspraak
- arrest International   Criminal Court
- vonnis vredegerecht

wijzigingen Gerechtelijk Wetboek

 

parlementaire vragen en antwoorden
- werkstraf
- inlichtingen i.v.m. wijze en   termijn voor verzet


advocaten-diensten
 
 

Slowakije

In 2006 werd een advocate uit Slowakije, bij wijze van tuchtmaatregel, van het tableau van advocaten geschrapt omdat zij, in een zaak waar zij de belangen van een verweerder behartigde, eveneens als informant van de politie was opgetreden. De tuchtraad was van oordeel dat de functie van advocaat onverenigbaar was met deze van een informante. Als tuchtmaatregel werd de advocate uit de lijst van advocaten geschrapt.

Overeenkomstig de Slowaakse Advocatenwet kan de beslissing van een tuchtraad, op verzoek van de tuchtbeklaagde, worden herzien door het Slowaakse Hooggerechtshof. De betrokken advocate heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een verzoek tot herziening ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof oordeelde in eerste instantie dat het beroep van advocaat inderdaad niet verenigbaar was met dat van een informant bij de politie. In tweede instantie oordeelde het Hooggerechtshof dat afgezien moest worden van de opgelegde tuchtmaatregel op grond van de overweging dat de opgelegde tuchtmaatregel niet in verhouding was met de feiten. Het Hooggerechtshof benadrukte wel dat de onafhankelijkheid van een advocaat een algemeen rechtsbeginsel is. Door het ambt van een informante waar te nemen in een zaak, waar zij tegelijkertijd de advocaat van de verweerder was, wordt die onafhankelijkheid in het gedrang gebracht.


    top afdrukken top doorsturen top reageren top

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
orde in actie
orde-in-actie
OrdeExpress in de zomer
 

Tijdens de zomermaanden zal OrdeExpress enkel verschijnen op 3 en 31 juli.
De eerste editie van het nieuwe gerechtelijk jaar mag u in uw mailbox verwachten op 28 augustus 2008.
De Orde van Vlaamse Balies wenst u alvast een aangename vakantie toe!orde-in-actie
 
verslag algemene vergadering 18/06/2008
 


Op de laatste algemene vergadering van dit gerechtelijk jaar werden de voorzitter en de raad van bestuur voor de periode 2008-2011 verkozen, evenals de twee vertegenwoordigers bij de Raad van de Balies van de Europese Unie (CCBE).
De volledige agenda en de verkiezingsuitslagen verneemt u via het verkort verslag in de weblink.


 

orde-in-actie
 
goed nieuws i.v.m. het budget van de juridische tweedelijnsbijstand
 
 


Het bijkomend budget voor de vergoedingen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en voor de werkingkosten van de BJB 's werd goedgekeurd door de begroting en getekend door de Koning. 

Voor de juridische tweedelijnsbijstand is dit een bedrag van 5 371 000 euro, voor de werkingskosten 436 000 euro.

Er werd nog niet meegedeeld wanneer dit bedrag uitbetaald zal worden.


 

orde-in-actie
 
 


De agenda van de commissievergaderingen binnen de Orde van Vlaamse Balies vindt u, per departement, als weblink of hieronder door op de betreffende commissie te klikken.

departement communicatie en interne relaties

commissie publiciteit - 24 juni 2008

departement deontologie

commissie deontologie - 26 juni 2008

departement stage & vorming

commissie voorkeurmateries - 30 juni 2008


  afdrukken doorsturen reageren

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
orde in actie
advocaat-in-actie
 
 

Antwerpen


Dendermonde


   

advocaat-in-actie

  In de linken hieronder vindt u meer informatie over de vakantiezittingen zomer 2008 van de betreffende rechtbank.

  Brussel

  Dendermonde

  Mechelen  afdrukken doorsturen reageren


  advocaat-in-actie
   
   

  International Criminal Court - ICC-01704-01/06, 13 June 2008
  The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo

  Op 13 juni 2008 heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag de gerechtelijke procedure lastens de Congolese krijgsheer Lubanga opgeschort. Op 24 juni 2008 zal, wanneer deze beslissing niet wordt ingetrokken door de Kamer of de Beroepskamer, een hoorzitting plaatsvinden over de vrijlating van Lubanga.

  De Congolese krijgsheer Lubanga wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en van het zoeken en inzetten van kindsoldaten.

  De rechters van het Internationaal Strafhof oordelen dat het Openbaar Ministerie door de weigering om potentieel ontlastend bewijsmateriaal naar voren te brengen, de rechten van verdediging, onderdeel van het recht op een eerlijk proces, schendt.

  Het Openbaar Ministerie beriep zich op de overeenkomsten die het had, o.m. met de Verenigde Naties, om bewijsmateriaal niet aan de verdediging en zelfs na uitdrukkelijk verzoek hiertoe niet aan het Strafhof zelf, over te maken.

  Het Internationaal Strafhof oordeelt dat dergelijke overeenkomsten om bewijsmateriaal niet openbaar te maken enkel mogelijk zijn onder zeer strikte voorwaarden. Het Openbaar Ministerie moet het bewijsmateriaal op vertrouwelijke basis én uitsluitend met het doel om tot nieuw bewijsmateriaal te leiden, hebben verkregen. Het Openbaar Ministerie hanteert deze mogelijkheid om bewijs niet mede te delen volgens het Strafhof op een veel te ruime en algemene wijze.

  Het Internationaal Strafhof beslist dat het Openbaar Ministerie wanneer hij geconfronteerd wordt met potentieel belastend bewijsmateriaal, twee mogelijkheden heeft. Vooreerst kan het beslissen om het potentieel voor de verdediging ontlastend bewijsmateriaal openbaar te maken, dan wel kan het zich beroepen op de overeenkomsten die gesloten werden met de informatieverschaffers om de vertrouwelijkheid niet te schenden. Wanneer het Openbaar Ministerie deze laatste optie verkiest, zoals in casu, komt het in eerste instantie aan het Openbaar Ministerie zelf toe om te oordelen of het bewijsmateriaal mogelijks ontlastend kan zijn voor de verdediging. Bestaat deze mogelijkheid, dan kan enkel een rechter oordelen dat er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die het niet openbaar maken van de gegevens verantwoorden. Hiertoe moeten de documenten waarover geoordeeld moet worden integraal en in origineel overgemaakt worden aan de rechter, hetgeen in casu niet is gebeurd zodat het Internationaal Strafhof  beslist heeft tot opschorting van de procedure.

  Dit arrest is bijzonder leerrijk nu het in striemende bewoordingen de vervolgende partij terechtwijst wanneer die op systematische wijze de fundamentele regels die de waarborgen op een eerlijk proces inhouden en de rechten van verdediging moeten verzekeren, met de voeten treedt.

  De Orde van Vlaamse Balies zal dit princiepsarrest betrekken bij haar volgehouden strijd, ook in onze rechtsorde, voor de eerbied voor de rule of law en de rechten van de mens.

  Het arrest vindt u in de weblink.


  afdrukken doorsturen reageren

  advocaat-in-actie
   
   

  Vred. Merelbeke, 29 april 2008, onuitg .
  rechtstreekse vordering lastens rechtsbijstandsverzekering cliënt

  De vrederechter van het kanton Merelbeke heeft zich in een vonnis van 29 april 2008 gebogen over de vraag of een advocaat een grond heeft voor een rechtstreekse vordering lastens de rechtsbijstandsverzekering van zijn cliënt.

  De advocaat werd door een cliënt geraadpleegd om zijn strafrechtelijke verdediging waar te nemen voor de politierechtbank te Brugge. De cliënt had een rechtsbijstandsverzekeringspolis afgesloten met zijn verzekeraar. De advocaat verzocht de verzekeraar of hij op haar kosten de strafrechtelijke verdediging mocht waarnemen van de cliënt/verzekerde. De rechtsbijstandsverzekering antwoordde positief en verzocht uitdrukkelijk rechtstreeks ingelicht te worden omtrent het verloop van de procedure.
  Na afloop van de procedure bracht de advocaat de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte van het resultaat van de procedure en maakte hij zijn staat van onkosten en erelonen over.
  De rechtsbijstandsverzekeraar aanvaardde de onkostennota doch wat het ereloon betreft protesteerde zij en ging zij slechts over tot gedeeltelijke betaling.

  De advocaat ging over tot dagvaarding van de rechtsbijstandsverzekeraar in betaling van het onbetaalde ereloon.

  De vrederechter oordeelde dat de advocaat over een rechtstreekse vordering beschikt ten overstaan van de rechtsbijstandsverzekeraar op grond van de (onvolmaakte) delegatie maar ook op grond van de rechtsfiguren van het beding ten gunste van een derde, de contracttoetreding en de algemeen toegepaste praktijk.

  Wat betreft de begroting van het door de advocaat aangerekende ereloon oordeelde de vrederechter dat het in casu om een bij de wet ingestelde partijbeslissing ging in het kader waarvan de vrederechter slechts over een marginaal toetsingsrecht beschikt. De vrederechter oordeelde dat het ereloon niet kennelijk overdreven was en dat het werd begroot met inachtneming van de bescheidenheid welke van de functie moet worden verwacht. De vrederechter verwees naar het behaalde resultaat en het aantal verplaatsingen die de advocaat had gemaakt. Een vergelijking met de erelonen aangerekend door de vaste advocaten van de rechtsbijstandsverzekering gaat niet op volgens de vrederechter.

  Het volledige vonnis kan u lezen in de weblink.


  afdrukken doorsturen reageren

  orde-in-actie
  advocaat-in-actie
  wet-geworden
  wet-in-wording
  advocaten-diensten
  wetgeworden
  wet-geworden
   
  wijzigingen Gerechtelijk Wetboek
   


  In de weblink vindt u de wetten van 1 juni 2008 i.v.m. de wijziging van artikel 682 en de invoering van het artikel 682bis in het Ger. W. (B.S. 16 juni 2008).

   

  orde-in-actie
  advocaat-in-actie
  wet-geworden
  wet-in-wording
  advocaten-diensten
  wetgeworden
  wet-in-wording
   
   

  werkstraf

  In de Kamercommissie voor de Justitie van 11 juni jl. diende staatssecretaris Melchior Wathelet het antwoord op de vraag van een parlementslid aan minister Jo Vandeurzen naar de cijfergegevens omtrent de effectieve uitvoering van een werkstraf dan wel het opleggen van een vervangende gevangenisstraf, schuldig te blijven.

  De staatssecretaris betwistte dat in bepaalde arrondissementen de werkstraffen niet of nauwelijks zouden worden uitgevoerd. Hij erkende anderzijds dat er een aantal problemen zijn die een impact hebben op het uitvoeringssysteem van de werkstraffen en dat er verschillen waarneembaar zijn per arrondissement. Zo stelde de staatssecretaris dat er een gebrek aan prestatieplaatsen is en dat meer specifiek voor weekend- en avondplaatsen en plaatsen aangepast aan het individueel profiel van de veroordeelde. Het gebrek aan plaatsen hangt samen met de welzijnsreglementering van de werkgestrafte. Het gaat hier onder andere om kosten inzake gezondheidstoezicht, aankoop werkkledij,e.d. die overeenkomstig de huidige regelgeving dienen gedragen te worden door de prestatieplaatsen. Hierdoor zetten bepaalde prestatieplaatsen de samenwerking met Justitie stop.
  Ook volgens de staatssecretaris brengt de stijgende vraag naar werkstraffen een stijging met zich mee van de personeelsbehoefte in de justitiehuizen.

  Het verbeteren van de samenwerking tussen de justitiehuizen en het komen tot een kwaliteitsvol, rechtszeker en rechtsgelijk beleid kan volgens de staatssecretaris verwezenlijkt worden door het KB dat thans in voorbereiding is omtrent de samenstelling en de werking van de in artikel 37quater SW. opgenomen overlegstructuren inzake de toepassing van de werkstraf. Deze overlegstructuren hebben tot taak de instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkstraf op regelmatige basis samen te brengen teneinde hun samenwerking te evalueren.

  Om het aanbod aan prestatieplaatsen blijvend te garanderen en te kunnen evalueren naar een ruimere toepassing van de werkstraf is de beleidscel van de staatsecretaris bezig met het uitwerken van een uniform, transparant en modern subsidiesysteem.

  Omtrent de problemen binnen de welzijnsreglementering werd door de staatssecretaris een expertopdracht uitgeschreven teneinde duidelijkheid te creëren in het juridisch statuut van de werkstraffen inzake welzijn op het werk en de bepalingen van de daaraan verbonden financiële kosten.

  In het personeelsplan 2008 werd een verhoging gevraagd van het personeelseffectief voor de justitiehuizen teneinde tegemoet te komen aan het personeelstekort.

  De vraag en het antwoord kunt u lezen in de bijgaande link.


  afdrukken doorsturen reageren

  wet-in-wording
   
   

  inlichten i.v.m. wijze en termijn voor verzet

  Nog in de Kamercommissie van 11 juni 2008 werd aan de minister van Justitie een vraag gesteld omtrent de eventuele invoering van de verplichting om de rechtsmiddelen om beroep aan te tekenen bekend te maken en dit naar aanleiding van hieronder vermelde rechtspraak.

  Het Hof van Cassatie paste in het arrest van 8 april 2008 voor het eerst de wetgeving toe over het heropenen van de rechtspleging na een veroordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  De verzoekende partij, die een gevangenisstraf uitzat in Duitsland, werd door het hof van beroep bij verstek veroordeeld tot een zwaardere gevangenisstraf dan in eerste aanleg. Het arrest werd hem betekend zonder inlichtingen te vermelden over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen verzet dient aangetekend te worden. Middels aangetekend schrijven zou de betrokkene aan de procureur-generaal medegedeeld hebben verzet te willen aantekenen. Ook vanuit de Belgische gevangenis, een aantal jaren later, werd door de verzoeker verzet aangetekend. Zowel het hof van beroep als het Hof van Cassatie verklaarden het verzet onontvankelijk. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de weigering van het hof van beroep om de procedure te heropenen een schending inhoudt van artikel 6.1 EVRM (recht op toegang tot de rechter). Het Hof van Cassatie meende dat de cumulatieve voorwaarden van de wet waren voldaan en herriep zijn eigen arrest. De zaak zal opnieuw behandeld worden voor het hof van beroep.

  Staatssecretaris Melchior Wathelet verwees in zijn antwoord naar de richtlijn die door het College van procureurs-generaal wordt voorbereid om de betekening van een verstekvonnis of -arrest aan een al dan niet in het Rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende persoon, gepaard te laten gaan met een kennisgeving van de vormen en termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden. Tevens deelde de staatssecretaris mee dat onderzocht wordt of aan personen die aangehouden zijn in het buitenland geen ruimere rechten zouden moeten worden toegekend. In die zin dat in geval van uitlevering het recht om verzet in te stellen geen aanvang neemt met de kennisgeving van de betekening doch pas op het ogenblik dat de betrokkene daadwerkelijk wordt overgeleverd aan de Belgische autoriteiten.

  Wat burgerlijke zaken betreft verwees de staatssecretaris naar artikel 792, tweede en derde lid van het Ger.W. waarbij in bepaalde gevallen de kennisgeving van de modaliteiten voor het aanwenden van een rechtsmiddel reeds verplicht wordt gesteld. Een uitbreiding van deze werkmethode zou volgens de minister een extra belasting vormen voor de griffies en desgevallend leiden tot behoefte aan meer personeel en dus hogere werkingskosten.  Bovendien vroeg de minister zich af of dit nut zou hebben gezien de meeste burgers worden bijgestaan door een advocaat en de kosteloze juridische bijstand dit ook garandeert voor burgers met financiële moeilijkheden.


  afdrukken doorsturen reageren

  orde-in-actie
  advocaat-in-actie
  wet-geworden
  wet-in-wording
  advocaten-diensten
  wetgeworden
  advocaten-diensten
   


  Bent u op zoek naar een stagiair?

  Via het invulformulier in de weblink kan u uw gegevens gratis plaatsen op de website van de Orde van Vlaamse Balies, www.advocaat.be > het beroep van advocaat > stageplaatsen , waar de kandidaat-stagiair per balie een overzicht vindt van beschikbare stageplaatsen.

  Eerstdaags zendt de Orde van Vlaamse Balies een extra editie van OrdeExpress aan de pas afgestudeerde juristen van de Vlaamse universiteiten. Zij zullen uiteraard ook ingelicht worden over de informatie betreffende de stageplaatsen op de website.  advocaten-diensten
   
  advocaten-werk


  hoe adverteren

  Bent u op zoek naar een medewerker? In het standaardformulier in de weblink vindt u de werkwijze om te adverteren in OrdeExpress.  advocaten-diensten
   
  vacatures

  balie Brussel

  • Van Olmen Wynant is op zoek naar een Nederlandstalige advocaat-stagiair met ervaring in het ondernemingsrecht.

  • Philippe & Partners is op zoek naar een advocaat-stagiair met ervaring in of ruime belangstelling voor het burgerlijk recht en het handelsrecht.

  • Tiberghien (1) is op zoek naar een advocaat met interesse voor fiscaliteit voor de afdeling Estateplanning.

  • Tiberghien (2) heeft evenzo een vacature voor een advocaat met een voorkeur voor burgerlijk recht voor de afdeling Estateplanning.

  • Tiberghien (3) zoekt ook een benefits & compensation tax lawyer.

  • Tiberghien (4) zoekt een know how manager.

  • Baker & McKenzie (1) zoekt een corporate lawyer met ervaring.

  • Baker & McKenzie (2) heeft een vacature voor een medewerker met ervaring in het Europees en Belgisch mededingingsrecht.  balie Antwerpen

  • Libaers & Berquin zoekt meerdere advocaten (vanaf 2° jaar stagiair) voor fulltime - halftime - op uurbasis medewerking handelsrecht alsook native speakers Italiaans - Spaans - Duits - Engels - Frans en meerdere freelance advocaten voor conclusiewerk en/of pleitwerk.

  balie Brugge

  • @d verlaw advocatenkantoor is ter versterking van het team op zoek naar een advocaat-medewerker met interesse in het verkeersrecht en minimum twee jaar ervaring.

  balie Dendermonde

  • Van Aelst, Gauquie, Van der Straeten zoekt dringend meerdere advocaten voor voltijdse medewerking strafrecht en personen- en familierecht.

  balie Hasselt

  • Monard D'Hulst heeft vacatures voor advocaat-medewerkers voor volgende praktijkgroepen: 'vennootschapsrecht' met een voorkeur voor fusies en overnames, 'handelsrecht' met een voorkeur voor contractenrecht, 'fiscaal recht' en 'aanneming & onroerend goed'.

   

  Orde van Vlaamse Balies
  Koningsstraat 148 - 1000 Brussel
  tel.: 02 227 54 70 | OrdeExpress@advocaat.be | www.advocaat.be | © disclaimer
  -