5 juli 2012 / 7 jaargang - nummer 12
orde in actieadvocaat in actiewet in wording wet geworden
orde-in-actie advocaat-in-actie wet-geworden wet-in-wording
OrdeExpress in de zomer
Ad Rem digitaal en register
roadshow witwaspreventie
agenda OVB en commissievergaderingen
06/07 -> 02/08/2012
vakantiezittingen rechtbanken
International Human Rights Competition for lawyers
nieuwsbrief Prometheus wetgeving bibliotheek Antwerpen
programmawet
  parlementaire vragen en antwoorden
bemiddeling
geïnterneerden
advocaten-diensten

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
orde in actie

orde-in-actie
 

 

Tijdens de zomermaanden zal OrdeExpress enkel vandaag en op 2 en 30 augustus 2012 verschijnen.

De eerste editie van het nieuwe gerechtelijk jaar 2012-2013 verschijnt op 13 september 2012.

De Orde van Vlaamse Balies wenst u een fijne vakantie toe!


 

orde-in-actie
 

 

U vindt de digitale versie van Ad Rem van juni 2012, alsook een register van de eerste 10 jaargangen van Ad Rem in de weblink.

In het register vindt u in het eerste deel de artikelen die niet in een vaste rubriek
zijn gepubliceerd, deze artikelen zijn thematisch onderverdeeld. Het tweede deel bevat de artikelen van de vaste rubrieken.

U kan de meest recente versie van Ad Rem digitaal raadplegen op het publiek luik van de website, via het logo "Ad Rem digitaal" op de homepagina (www.advocaat.be/adrem).

De vorige edities kan u vinden op het privaat luik bij "informatie > publicaties en standpunten > OVB > Ad Rem".

De Orde van Vlaamse Balies stuurt de gedrukte versie niet langer naar alle advocaten. Er worden maximum twee exemplaren per kantoor verzonden (een solist ontvangt uiteraard 1 Ad Rem). Elke advocaat ontvangt wel een digitale versie in zijn inbox via OrdeExpress.

Advocaten die nog altijd een gedrukte Ad Rem op naam wensen - en dus meer dan twee exemplaren per kantoor wensen - kunnen dit melden via info@advocaat.be.


 

orde-in-actie
 

 

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.

Naar aanleiding van de invoering van de Europese derde witwasrichtlijn (nr. 2005/60/EG van 26 okt. 2005) werd de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme gewijzigd.

Tevens werd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies een reglement goedgekeurd dat op 30 december 2011 in werking trad.

Dit reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).

Wat deze verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, worden tijdens deze roadshow toegelicht.

Programma:

 • 13u30 - 14u00: registratie van de deelnemers
 • 14u00 - 16u00: witwaspreventie - verplicht voor advocaten
  door mr. Joris Vercraeye, balie Antwerpen en mr. Alain Claes, balie Brussel
 • 16u00 uur: einde      

De OVB organiseert de roadshow op volgende  locaties en data:

 • Kortrijk - 6 september 2012
 • Dendermonde - 13 september 2012
 • Leuven - 20 september 2012
 • Antwerpen - 27 september 2012
 • Tongeren - 4 oktober 2012
 • Brussel - 11 oktober 2012

Alle informatie met betrekking tot het programma, de data en de precieze locaties kan u terugvinden in de folder in de weblink.

Inschrijven kan via het privaat luik van www.advocaat.be > e-loket > opleiding zoeken, inschrijven en betalen. Kies voor “opleidingen georganiseerd door Orde van Vlaamse Balies”, klik op het winkelwagentje dat naast de gewenste sessie staat en start de inschrijving en betaling.

Voor meer informatie: leen.christiaens@advocaat.be


    top

orde-in-actie
 

 

In de agenda vindt u belangrijke besprekingen en vergaderingen van de Orde van Vlaamse Balies. Representaties of deelname aan studiedagen (behoudens als spreker) worden hierin niet opgenomen. Voor informatie kan u steeds terecht bij de betrokken medewerker.

De uitgebreide agenda, alsook de agenda van de commissievergaderingen binnen de OVB, per departement, vindt u hieronder door op de betreffende link te klikken.

AGENDA OVB

commissievergaderingen departement permanente vorming en stage


 

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
orde in actie

advocaat-in-actie
 
vakantiezittingen rechtbanken - juli en augustus


Brussel

Antwerpen

Gent

Dendermonde

 

advocaat-in-actie
 


Op 3 februari 2013 gaat in het Memorial van Caen (Normandië) de finale door van de International Human Rights Competition for lawyers. In deze pleitwedstrijd kunnen tien advocaten een zaak over schending van de mensenrechten voorbrengen. Bij de beoordeling houdt de jury bovenal rekening met de opgebouwde argumentatie en redenaarstalenten. 

Geïnteresseerde Vlaamse advocaten kunnen zich tot uiterlijk 11 november 2012 inschrijven op het mailadres: avocats@memorial-plaidories.fr

In de weblink vindt u de website van het Memorial van Caen en de aparte website voor de pleitwedstrijd.

Voor meer informatie: bart.coppein@advocaat.be


 

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
wetgeworden

wet-geworden
 
nieuwsbrief Prometheus wetgeving

 

U vindt in de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 4 juli 2012 van de balie van Antwerpen.

Voor meer informatie: els.haagsman@balieantwerpen.be


 

wet-geworden
 
programmawet

 

De in het vorige nummer van OrdeExpress aangekondigde programmawet van 22 juni 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012 . 

U vindt de programmawet en het hoofdstuk over de griffierechten in de weblink.

 

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
wetgeworden

wet-in-wording
 

 

bemiddeling

Europees onderzoek toont aan dat rechtzoekenden 9 000 euro en 460 dagen per rechtszaak zouden kunnen uitsparen door wat meer stimulansen te geven aan bemiddeling.

Binnen de Kamercommissie voor de Justitie staat iedereen achter deze vorm van alternatieve geschillenoplossing en vindt dat het meer gebruikt zou moeten worden. Niet alleen wordt de kwaliteit van het proces voor de rechtzoekende verbeterd, daarenboven kan via bemiddeling het conflict goedkoper worden afgehandeld.

Aan minister Annemie Turtelboom werd gevraagd op welke manier zij er effectief voor zal zorgen dat meer bemiddelingsprocedures op gang worden gebracht. De minister is zich ervan bewust dat in sommige landen zoals Italië en Engeland de bemiddeling gedeeltelijk of volledig verplicht is. Zij laat weten dat kan worden geëvalueerd of dit ook in ons land verplicht kan worden gemaakt.

Verder benadrukt de minister dat ook arbitrage een interessant alternatief is voor dure en lang aanslepende rechtszaken.

Hoewel de minister het niet vermeldt in haar antwoord kan hierbij ook worden gedacht aan de familierechtbank. In de voorgestelde structuur van de familie- en jeugdrechtbank als afdeling van de rechtbank van eerste aanleg worden drie kamers opgericht. Deze bestaat onder meer uit de kamer(s) voor minnelijke schikking.

U leest de volledige vraag en het antwoord via de weblink.

Voor meer informatie: ann.vanderhaeghen@advocaat.be


afdrukken doorsturen reageren

wet-in-wording
 
Senaatscommissie voor de Justitie – 16 mei 2012

 

nog maar eens over het lot van geïnterneerden

De schrijnende toestand van geïnterneerden in de Belgische gevangenissen is genoegzaam bekend en door tal van personen en instanties, waaronder ook de Orde van Vlaamse Balies, al herhaaldelijk aan de kaak gesteld. In dit verband wil de OVB u alsnog attent maken op een hele reeks vragen die daarover enkele weken geleden in de Senaatscommissie Justitie werden voorgelegd aan de minister van Justitie.

De senator die de vraag stelde juichte eerst en vooral toe dat de plannen voor twee nieuwe forensisch psychiatrische centra in Gent en Antwerpen inmiddels concrete vorm krijgen, maar toonde zich minder gelukkig over de uitbesteding van de uitbating daarvan aan private partners. Tevens informeerde hij naar de verdeling van de financiering tussen de departementen Volksgezondheid en Justitie en vreesde hij voor hoog oplopende exploitatiekosten. Omdat de nieuwe centra slechts plaats zullen kunnen bieden aan 450 geïnterneerden en er bijgevolg nog 650 patiënten noodgedwongen achterblijven in de gevangenissen, wou de senator voorts duidelijkheid krijgen over hoe de selectie zou verlopen en welke profielen de voorrang zouden krijgen.

Wat betreft de uitstroom van geïnterneerden vroeg de senator of al met de gemeenschappen overleg was gepleegd over een aangepast ambulant en residentieel begeleidingsaanbod. Ook klaagde de senator aan dat de aanstelling van zorgcoördinatoren voor de Commissies voor bescherming van de maatschappij veeleer was uitgedraaid op interne bevorderingen, die het overleg tussen de sociale voorzieningen en justitie geenszins faciliteren.

Uiteraard focuste de senator ook specifiek op de 650 geïnterneerden die niet terecht zullen kunnen in de nieuwe centra en beklemtoonde hij dat ook voor hen een aangepast beleid meer dan aangewezen is. In het algemeen stelde hij vast dat de wet van 21 april 2007 vijf jaar na datum niet anders dan als onaangepast en ondoelmatig kan worden omschreven, reden waarom ze volgens hem tot op vandaag dode letter is gebleven.  De hoofdoorzaak daarvoor situeerde hij bij het verkeerde uitgangspunt om geïnterneerden de facto als veroordeelden te beschouwen, terwijl het daarentegen gaat om niet-veroordeelde, zieke patiënten.   

Tot slot wees hij op de dringende noodzaak om een werkzame, gestandaardiseerde methodiek bij de diagnose van geïnterneerden in het leven te roepen.  De huidige doorgaans op toeval en willekeur gebaseerde psychiatrische expertises die leiden tot de beslissing tot internering bestempelde hij als volstrekt onverzoenbaar met de waarden en de wetten van de rechtsstaat. Zijns inziens zouden op zijn minst geijkte onderzoeksdaden, transparante procedures en verslaggeving moeten worden verplicht, naast een werkelijke mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissies voor bescherming van de maatschappij.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom beaamde dat de Belgische Staat thans compleet faalt op dit terrein en bevestigde expliciet dat ze tegen het einde van deze legislatuur met de twee centra slechts voor 40% van de geïnterneerden een daadwerkelijke oplossing zou kunnen bieden. De minister gaf aan dat het de bedoeling is om tegen het voorjaar van 2013 twee exploitanten aan te wijzen, waardoor het dossier in een hogere versnelling zou kunnen komen.  Inzake de uitvoering van de wet van 21 april 2007 wees ze op de door de FOD Volksgezondheid verzuimde verantwoordelijkheid om het nodige koninklijk besluit op te maken.

De OVB schaart zich vanzelfsprekend achter de thans ingezette inhaalbeweging, maar wil als beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten, die maar al te goed vertrouwd zijn met deze problematiek, evenzeer benadrukken dat er uiteindelijk voor elke geïnterneerde een adequate oplossing uit de bus moet komen.

U vindt de parlementaire vragen en antwoorden in de weblink.

Voor meer info: bart.coppein@advocaat.be


afdrukken doorsturen reageren

orde-in-actie
advocaat-in-actie
wet-geworden
wet-in-wording
advocaten-diensten
wetgeworden

advocaten-diensten
 
 

 

Bent u op zoek naar een stagiair?

Via het invulformulier in de weblink (u vindt dit formulier ook op de website zelf) kan u de gegevens van uw kantoor - met extra informatie die nuttig kan zijn voor de stagiair - gratis plaatsen op de website van de Orde van Vlaamse Balies, www.advocaat.be > ik wil advocaat worden > beschikbare stageplaatsen, waar de kandidaat-stagiair per balie een overzicht vindt van beschikbare stageplaatsen.

Een overzicht van stagiairs die op zoek zijn naar een stageplaats vindt u op het privaat luik van de website bij informatie > stage > stagiairs die een stageplaats zoeken.advocaten-diensten
 
 

 

Sinds kort worden berichten van advocaten, zoals een adreswijziging kantoor, nieuwe vennoot, nieuwe afdeling, ter beschikking stellen van kantoorruimte, verkoop bibliotheek en dergelijke, opgenomen in OrdeExpress.

De kostprijs voor een eenmalige opname bedraagt 125 euro.

De redactie behoudt zich het recht voor een bericht te weigeren.

In de weblink vindt u het standaardformulier waarmee u een opname van een bericht in OrdeExpress kan aanvragen.

Meer informatie: annick.vercraeye@advocaat.beadvocaten-diensten
 
advocaten-werk

 


hoe adverteren

Bent u op zoek naar een medewerker? In OrdeExpress kan u een advertentie voor advocaat-medewerkers plaatsen.

De werkwijze om een advertentie te plaatsen in OrdeExpress vindt u hieronder:

 • u vult het standaardformulier dat u vindt in de weblink in en faxt het, ingevuld en ondertekend, naar de Orde van Vlaamse Balies op het faxnummer 02 227 54 79, samen met de tekst van de advertentie en opgave van de twee data waarop u wenst dat de advertentie zal verschijnen
 • u stuurt de advertentie in pdf-formaat naar het e-mailadres OrdeExpress@advocaat.be
 • u betaalt voor twee verschijningen 150 euro op rekeningnummer 630-1300555-38 van de Orde van Vlaamse Balies (u ontvangt na betaling van het bedrag een debetnota)

OrdeExpress verschijnt tweewekelijks op donderdag.
In de weblink vindt u een overzicht van de verschijningsdata van OrdeExpress in 2012.

De tweede advertentie moet opgenomen worden binnen de drie maanden na het verschijnen van de eerste advertentie.

U vindt het standaardformulier ook op de website van de OVB, www.advocaat.be > pers, communicatie en standpunten > ordeexpress. Voor vragen of meer informatie kan u terecht bij mevrouw Annick Vercraeye (annick.vercraeye@advocaat.be).advocaten-diensten
 
vacaturesOrde van Vlaamse Balies

 • De Orde van Vlaamse Balies is lid van de CCBE, de Council of Bars and Law Societies of Europe en zoekt een freelance medewerker CCBE (advocaat, stagiair of beginnend tableau) die op zelfstandige basis - naast zijn praktijk - bereid is voor de OVB te werken (20 uren per week) op de kantoren van de Belgische vertegenwoordiging bij de CCBE (Nerviërslaan, 1040 Brussel).

 • De OVB blijft uitbreiden en is ook op zoek naar een jurist voor de studiedienst.


balie Brussel

 • Rooryck & co is op zoek naar een stagiair venootschapsrecht en financieel recht.

 • Liedekerke zoekt een junior mid-level en senior associates die zich op banking & finance wensen toe te leggen.

 • Astrea zoekt voor de Antwerpse en de Brusselse vestiging verscheidene junior en senior medewerkers met goede kennis van het vennootschapsrecht, enige ervaring inzake vennootschaptransacties en/of geschillen en met twee tot tien jaar ervaring in een bij voorkeur internationale omgeving.

 • Eubelius zoekt een stagiair vennootschapsrecht.

 • KS4V is op zoek naar drietalige medewerkers (NL, FR en ENG), liefst met een tot drie jaar ervaring.

 • Quinz zoekt een advocaat-medewerker met twee tot vier jaar ervaring voor het litigation team.

 • Van Bael & Bellis zoekt een advocaat met een tot vier jaar ervaring in commercial law en een corporate M&A advocaat met twee tot vier jaar ervaring.


balie Antwerpen

 • Ambos NBGO is ook op zoek naar een medewerker met relevante ervaring in corporate M&A en/of (international) commercial contracts.

 • Minerva advocaten zoekt een medewerker met twee tot drie jaar ervaring en een stagiair met interesse in het ondernemingsrecht en het fiscaal recht.


balie Gent

 • De Wolf wil het team uitbreiden met een advocaat-stagiair met bijzondere interesse voor milieurecht, ruimtelijke ordening en vastgoedrecht.


balie Leuven

 • Maxius (1) wenst het team uit te breiden met een advocaat-stagiair met brede interesse in uiteenlopende rechtsmateries.

 • Maxius (2) zoekt ook een advocaat-medewerker met minimaal drie tot vijf jaar
  ervaring in het burgerlijk recht in het algemeen en met bijzondere voorkeur voor het
  aansprakelijkheidsrecht.

 • De Gendt zoekt advocaten/juristen gezondheidsrecht.

 • Curia heeft een vacature voor een medewerker voor het team arbeids- en socialezekerheidsrecht met maximaal drie jaar ervaring.

 • Thierry Hoschet is op zoek naar een medewerker met minimum drie jaar balie-ervaring in verzekerings - en aansprakelijkheidsrecht, afhandeling van lichamelijke schade en andere aspecten van het burgerlijk recht en naar een advocaat-stagiair met minimum een jaar balie-ervaring en interesse voor burgerlijk recht, in het bijzonder verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.


balie Dendermonde

 • Cottyn is op zoek naar een advocaat-stagiair.

 

hoofdsponsor 2012

Orde van Vlaamse Balies
Koningsstraat 148 - 1000 Brussel
tel.: 02 227 54 70 | OrdeExpress@advocaat.be | www.advocaat.be | © disclaimer